INNOVIZION (model presentation) at MMMUT on 01-02-2020

INNOVIZION (Model Presentation) at MMMUT

Winner:-

Fist Position:- 

Model Name:- RADAR SYSTEM

Student Name:- 

1- ASHISH DARNAL

2- AKASH KUMAR PRAJAPATI

3- APARNA TRIPATHI

 

Second Position:-

Model Name:- DUAL AXIS ELECTRONIC SUN TRACKER

1- VINEET VERMA

2- SURYA PRAKASH YADAV

3- POOJA SINGH