+91 – 9554559900
director@bit.ac.in
BIT

STUDENT MENTOR ECE

STUDENT MENTOR ECE

S.No.

NAME OF FACULTY

STUDENT MENTOR

1

Mr. ANIL KUMAR CHAUDHARY

2nd Year

2

Mr. SANDEEP SINGH

3

Mr. ARUN KUMAR MISHRA

4

Mr. RAHUL JAISWAL

5

Mr. NARENDRA KUMAR CHAURASIA

3rd Year

6

Mr. PERMENDRA VERMA

7

Mr. SUDHIR SHUKLA

8

Mr. SHOVANA KHAN YUSUFZAI

9

Mr. PRABHA KANT DWIVEDI

4th Year

10

Mr. RAHUL MANI UPADHYAY

11

Mr. MAHESH KUMAR SINGH